Oron för effekterna av en oväntad brexit har åtminstone tillfälligtvis blåst över, mycket beroende på stabilare globala konjunktursignaler. En högre industriaktivitet och en stark arbetsmarknad gör USA till ett allt tydligare draglok i världsekonomin. Samtidigt blir tillväxten i Europa gradvis lite bredare och därmed lite stabilare och högre. Från Kina har det samtidigt kommit signaler på att tillväxttakten där har stabiliserats. I relation till börsbolagens förväntade vinstutveckling är de flesta börser i skrivande stund helt rimligt prissatta. Ränteläget blir dock även fortsättningsvis en stor utmaning för europeiska investerare. Däremot bedömer vi att det finns en klar risk för fler och snabbare räntehöjningar i USA än vad marknaden förväntar sig. Mot bakgrund av en stabilare världstillväxt, rimligt värderade börser och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att man som investerare har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Sammantaget har vi en inramning som framförallt kommer att vara gynnsam för alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Oron för de ekonomiska följderna av det brittiska uttåget från EU har under sommaren varit som bortblåst. En anledning är att Storbritannien ännu inte har aktiverat sin utträdesprocess och att uttåget ser ut att bli en utdragen process, vilket har tonat ned den akuta oron för dess effekter. Framförallt har avtrycken på finansmarknaderna av det oväntade utfallet av den brittiska folkomröstningen successivt suddats ut till följd av att oron för den globala konjunkturen har minskat under sommaren.

Tillväxttakten i världsekonomins motor – USA – har i och för sig dämpats, men bara tillfälligt. Inbromsningen är en effekt av en signifikant nedgång i den amerikanska råvaruindustrin.  Trots att den här industrisektorn är förhållandevis liten, har aktivitetstappet varit så pass kraftigt att det har påverkat den aggregerade industriaktiviteten i form av minskad produktion och investeringar. Industriaktiviteten har dock sedan i våras återigen börjat växa snabbare, vilket kommer att synas i de amerikanska tillväxtsiffrorna framöver. Även den oväntat svaga sysselsättningstillväxten under inledningen av det andra kvartalet har visat sig vara tillfällig och ökningen av antalet anställda har under sommaren rekylerat kraftigt uppåt. En stram arbetsmarknad börjar nu även att avspeglas i en raskare löneökningstakt. Just löneutvecklingen tror vi kommer att överraska marknaden genom att bli högre än nuvarande prognoser. Därmed finns en betydande potential för att hushållens konsumtion – som trots allt har varit robust – ska kunna växa sig ännu starkare i år. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekonomi skulle det i sin tur betyda inte bara en högre amerikansk tillväxt, utan även en ökad efterfrågan för världsekonomin som helhet.

En högre amerikansk efterfrågan kommer bland annat att ge Europa välbehövlig draghjälp. Även om tillväxten i Europa inte glimrar så blir den gradvis bredare och därmed även högre och stabilare. Det som sticker ut är en stadigt växande inhemsk efterfrågan i spåren av en successivt förbättrad arbetsmarknad. En ökad optimism bland hushållen i kombination med ett uppdämt köpbehov talar för att den gamla kontinentens ekonomi definitivt håller på att vända blad. Mot denna bakgrund och fortsatt ovanligt låga förväntningar på bolagens framtida vinster, finns det goda möjligheter för att såväl den europeiska tillväxten som europeiska bolagsvinster ska kunna överraska positivt.

Storbritannien kommer sannolikt att betala ett ganska högt pris för sitt val att stå utanför EU. På sikt kommer vi att se negativa effekter av brexit även i övriga Europa. Men en utdragen brittisk utträdesprocess ger Europas ekonomi tid för fortsatt konsolidering. Dessutom innebär brexit inte att tillväxt helt försvinner, utan att den i viss mån omfördelas – den enes död den andres bröd.

Marknaden försöker hela tiden skapa sig en uppfattning huruvida världens näst största ekonomi klarar av sin omställning med en bibehållen hög ekonomisk tillväxt. Den kinesiska tillväxten blir lägre i år än under förra året, men ändå fullt tillräcklig för att understödja en successivt starkare global konjunktur. Officiell kinesisk statistik har under en tid rapporterat om en utplananade ekonomisk aktivitetsökning. Trots att det finns frågetecken kring tillförlitligheten i data från Kina, så har sommarens signaler på att den tidigare aktivitetsdämpningen ska ha stannat av sannolikt bidragit till lyfta marknadens optimism. Även om den kinesiska tillväxten väntas bli lägre i år än i fjol, blir den tillräckligt hög för att stödja en tillväxtökning i världsekonomin.

En lite högre global tillväxt är positivt för börsutvecklingen, speciellt som de flesta börser i skrivande stund inte är speciellt dyra. Börsbolagens senaste vinstrapporter har varit hyggliga. Bolagens försäljning har dock på flera håll upplevts som något svag, vilket bland annat kan förklaras av den lägre tillväxten i världsekonomin under början på året. Värt att notera är dock att sammanställningar av bolagsanalytikernas försäljningsprognoser efter den senaste rapportperioden, visar att antalet uppreviderade försäljningsprognoser har ökat signifikant samtidigt som antalet nedjusterade prognoser på försäljningen har sjunkit. Lite mer optimism har också börjat smyga sig in i motsvarande prognoser på börsbolagens aggregerade vinstutveckling framöver. Det är värt att notera att de låga räntorna inte har skapat några ”bubblor” på aktiemarknaden. Förra våren fanns tecken på bubbeltendenser i Sverige och Europa när börskurserna vid första anblick omotiverat rusade uppåt. Kursrusningen var en direkt effekt av att Riksbanken och ECB först sänkte räntan till noll och sedan gav sig i kast med negativa styrräntor. Pengar ämnade för ränteplaceringar tvingades in på börsen i jakt på avkastning, med en snabb och kraftig börsuppgång som följd. När börserna sedan mot slutet på sommaren skakade till var det samma ”räntepengar ”som avslutade sitt tillfälliga besök på börsen. Därefter har aktiekurser och vinstprognoser följts åt – och i relation till börsbolagens förväntade vinstutveckling är de flesta börser i skrivande stund helt rimligt prissatta.

Ränteläget blir även fortsättningsvis en stor utmaning för europeiska investerare. I skrivande stund har vi negativa statsräntor i Europa på löptider upp till ungefär 10 år. De låga räntorna kommer sannolikt att bestå ännu en tid, åtminstone i Europa. Däremot bedömer vi att det finns en klar risk för fler och snabbare räntehöjningar i USA än vad marknaden förväntar sig. Inflationen i USA håller, enligt vår mening, nämligen på att vakna ur sin törnrosasömn. Detta dels på grund av att energipriser trots att de är låga kommer att trycka upp inflationen, eftersom de var betydligt lägre ett år tidigare. Dessutom bedömer vi att inflationen kommer att öka till följd av en snabbare lönetillväxt. I och med att ränteförändringar får full effekt på den reala ekonomin med en betydande eftersläpning, så skulle en oväntat rask inflationsökning innebära att Fed får svårt att leva upp till sin utfästelse av gradvisa räntehöjningar. Ett plötsligt inflationsuppställ riskerar att skapa oro på marknaden. Samtidigt skulle en högre inflation vara drivet av en bättre ekonomisk tillväxt än förväntat, vilket trots allt skulle ha en dämpande effekt på marknadens oro.

Mot bakgrund av en högre och stabilare världstillväxt, mer optimistiska försäljningsprognoser, rimligt värderade börser och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ blir börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att man som investerare har rimliga förväntningar på börsavkastningen. Världsekonomin är alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, varför man bör ställa ned förväntningarna på vad börsen kan avkasta. Sammantaget har vi en inramning som framförallt talar för alternativa placeringar – placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen.

Har du frågor, funderingar alternativt vill ha ytterligare information? Du är alltid välkommen att kontakta din rådgivare alternativt  vår administration. Kontaktinformationen hittar du via vår hemsida.

Mvh

Bandling & Partners